Reklamační řád

Pro zadání reklamace nebo vrácení zboží do 30 dní bez udání důvodu přejděte na stránku Reklamace a vrácení zboží

Tento reklamační řád se vztahuje na prodej zboží firmou: MITO LIGHT Česko s.r.o., IČ: 09106022, DIČ: CZ09106022 se sídlem:  Šimerova 428/3, 301 00 Plzeň, ČR (dále jako „prodávající“).

1. Základní ustanovení

1.1
Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:

1.1.1
má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, pak takové, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prodávajícího a/nebo výrobce

1.1.2
se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;

1.1.3
je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

1.1.4
vyhovuje věc požadavkům právních předpisů.

1.2
Kupující je povinen při osobním převzetí od prodávajícího zkontrolovat přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů.

1.3
Kupující je povinen při převzetí od přepravce řádně zkontrolovat stav přebíraného zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů podle přepravního listu.

2. Záruka za jakost

2.1
Prodávající se zavazuje, že dodávané zboží bude, není-li uvedeno jinak, v případě vztahů se spotřebiteli po dobu 36 měsíců, způsobilé k použití pro obvyklý účel a že si zachová obvyklé vlastnosti (poskytuje záruku). Spotřebitelem se rozumí každá fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím, který je podnikatelem. Prodávající poskytuje záruku kupujícímu, který není spotřebitelem (tj. pro podnikatele), v případě, že je to u daného zboží výslovně uvedeno.

2.2
Záruka se nevztahuje:
a) na opotřebení běžným užíváním zboží,
b) na zánik životnosti zboží v důsledku nadměrného používání nad rámec předpokládaného užití či účelovosti zboží i v důsledku nevhodného ošetřování a používání v rozporu se stanoveným účelem, a
c) u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím.

2.3
Jestliže je jako způsob dodání zboží určen osobní odběr na odběrném místě nebo doručení prodávajícím, začíná záruční doba běžet okamžikem přechodu nebezpečí; bylo-li jako způsob dodání zboží určeno zaslání prostřednictvím dopravce, začíná záruční doba běžet od dojití zboží do místa určení.

2.4
Záruční doba se staví od okamžiku uplatnění reklamace do doby, kdy byl kupující́ povinen zboží převzít po vyřízení reklamace. Pokud je výsledkem reklamačního řízení výměna reklamovaného zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží. Pří výměně vadné součásti se vztahuje nová záruční doba pouze na vyměněnou součást prodeje.

2.5
Pro oznámení vady, na kterou se vztahuje záruka, a postup reklamace se uplatní článek 3. reklamačního řádu obdobně.

2.6
Prodávající neodpovídá za škodu, ke které došlo v důsledku jakéhokoli nesprávného, resp. nevhodného používání výrobků a zboží či z důvodů, kdy byly na zboží kladeny neúměrné požadavky, nebo kdy s ním bylo neodborně manipulováno. Dále neodpovídá za škody vzniklé běžným opotřebením.

3. Způsob uplatnění reklamace

3.1
Práva kupujícího z vadného plnění (dále jako “reklamace“) musí být uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem.

3.2
Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího, a to v kterékoliv provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, popřípadě i v sídle prodávajícího.

3.3
Prodávající je povinen zabezpečit přítomnost pracovníka pověřeného přijímat reklamace po celou provozní dobu.

3.4
Kupující má právo uplatnit reklamaci u osoby, která je k tomu určena v příslušném záručním listě a/nebo v příslušném daňovém dokladu, je-li určená osoba v místě prodávajícího nebo v místě kupujícímu bližším.

3.5
Kupující je povinen při reklamaci doložit datum koupě daného zboží, a to zejména předložením příslušného daňového dokladu a/nebo záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem.

3.6
Kupující nemá právo uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny daného zboží.

4. Lhůty pro uplatnění a vyřízení reklamace

4.1
Poskytl-li prodávající nad rámec zákonných povinností (zejména zákonné lhůty) záruku za jakost, její uplatnění se řídí tímto reklamačním řádem, pokud záruční list nebo smlouva nestanoví jinak.

4.2
Lhůta pro uplatnění reklamace začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, který je uveden v daňovém dokladu nebo na záručním listě či jiném takovém dokumentu.

4.3
Záruční doba pro spotřebitele činí pro nové zboží 36 měsíců.

4.4
Prodávající poskytuje záruku kupujícímu, který není spotřebitelem (tj. pro podnikatele), v případě, že je to u daného zboží výslovně uvedeno.

4.5
U spotřebního zboží je kupující oprávněn uplatnit právo z vad pouze do data vyznačeného na obalu takového zboží, je-li tato lhůta kratší než lhůta uvedená v odst. 4.3 tohoto reklamačního řádu.

4.6
Kupující je povinen reklamovat zboží bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že je na zboží vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví.

4.7
Reklamuje-li kupující zboží oprávněně, neběží lhůta pro reklamaci po dobu, po kterou je zboží v opravě, a kupující jej nemůže užívat.

4.8
Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do 5 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno datum a místo uplatnění reklamace, charakteristika vytýkané vady, požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob, jakým bude kupující informován o jejím vyřízení. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možné vůbec nebo včas uskutečnit.

4.9
Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním reklamace.

4.10
V případě vyřešení reklamace výměnou zboží neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění, ale pokračuje běh lhůty reklamovaného zboží.

5. Výjimky z odpovědnosti za vady

5.1
Prodávající neodpovídá za vady zboží v následujících případech:

5.1.1
je-li vada na zboží v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny;

5.1.2
je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením zboží;

5.1.3
vada na zboží vznikla opotřebením způsobeným obvyklým užíváním nebo vyplývá-li to z povahy věci;

5.1.4
jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží v době převzetí zboží kupujícím;

5.1.5
mechanické poškození zboží;

5.1.6
vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží;

5.1.7
provedení nekvalifikovaného zásahu či změna parametrů;

5.1.8
používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je prodejcem nebo výrobcem určeno;

5.1.9
poškození v důsledku vyšší moci.

6. Závěrečná ustanovení

6.1
Ve vztahu ke splnění povinnosti dle §14 zákona č. 634/1992 Sb. prodávající informuje kupujícího o možnosti využít pro případné mimosoudní řešení spotřebitelských sporů Českou obchodní inspekci (www.coi.cz), jež je notifikovaným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vedeným na seznamu Evropské komise.

Účinnost

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 22.4.2020.
Aktualizováno dne 16.5.2023

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz