Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

1.
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

MITO LIGHT Česko s.r.o.
IČ: 09106022
DIČ: CZ09106022
se sídlem: Šimerova 428/3, 301 00 Plzeň, ČR
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 39253
kontaktní údaje:
email: info@mitolight.cz
telefon: 735 333 997
www: www.mitolight.cz
(dále jen „prodávající“)

2.
Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.mitolight.cz. (dále je „internetový obchod“) a prodejního systému Shoptet.

3.
Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě nebo jiné písemné dohodě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

4.
Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

II. Informace o zboží a cenách

1.
Předmětem plnění jsou výrobky, zboží či služby dle nabídky prodávajícího (dále jen „zboží“). Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

2.
Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3.
V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

4.
Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

5.
Všechny fotografie na našem internetovém obchodě mají pouze ilustrační charakter.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1.
Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. 

2.
Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:

  • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
  • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.  

3.
Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, které vloží do elektronického nákupního košíku, způsob platby za zboží a způsob doručení zboží. Nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak, bere kupující na vědomí, že maximální počet kusů od každé objednané položky může činit maximálně 5 kusů , jelikož vyšší počet kusů není prodávající schopen zajistit.

4.
Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Potvrdit nákup". Spotřebitel stiskem tlačítka "Potvrdit nákup" uzavírá kupní smlouvu. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, zadání počtu kusů v maximálním množstvím dle předchozího odstavce 3, a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami. 

5.
Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal, přičemž tímto okamžikem je uzavřena kupní smlouva. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupující bere výslovně na vědomí, že objedná-li větší množství kusů zboží, než maximální možné dle předchozího odstavce 3., pak platí, že kupní smlouva nebyla nikdy uzavřena.

6.
V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu do 3 dní od okamžiku učinění objednávky na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku či oznámení o zrušení nabídky, přičemž v takovém případě se ruší kupní smlouva, která vznikla okamžikem doručení potvrzení objednávky dle předchozího odstavce. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.

7.
Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.

8.
V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

IV. Zákaznický účet

1.
Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.

2.
Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3.
Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami. Kupující je povinen bezodkladně oznámit Prodávajícímu jakékoli zneužití nebo i jen pokus o zneužití jeho přístupových údajů a současně je povinen zvolit si bezodkladně nové přístupové údaje k uživatelskému účtu. Kupující je povinen zvolit bezpečné heslo.

4.
Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

5.
Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet nevyužívá déle než 2 roky od posledního přihlášení, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek.

6.
Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

V. Platební podmínky a dodání zboží

1.
Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
• bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího 2601803238/2010, vedený u Fio Banky
• pro platbu v EUR bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího IBAN: CZ7220100000002901804427, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX, vedený u Fio Banky
• dobírkou - hotově nebo platební kartou doručovateli při převzetí zásilky
• On-line platební kartou prostřednictví platební brány ComGate.

2.
Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.
V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby převodem na bankovní účet je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.
V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.

5.
V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

6.
Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.

7.
Zboží je kupujícímu dodáno na adresu určenou kupujícím v objednávce nebo v případě volby osobního odběru je zboží předáno kupujícímu osobně na adrese provozovny prodávajícího.

8.
Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží, přičemž po uzavření kupní smlouvy již tuto volbu nelze měnit, pokud se kupující s prodávajícím nedohodnou jinak.

9.
Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

10.
Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
Nepřevezme-li kupující dodávku objednaného zboží od smluvního přepravce, vystavuje se kupující riziku zařazení do databáze nespolehlivých zákazníků a odeslání případné další objednávky bude podmíněno uhrazením celé ceny objednávky formou bankovního převodu.
V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

11.
Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

12.
Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad - fakturu. Fakturu obdrží kupující e-mailem do 10 dní od obdržení platby.

13.
Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však okamžikem převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

14.
Prodávající dodá kupujícímu zboží zpravidla do 5 pracovních dnů ode dne uzavření kupní smlouvy. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že může dojít k prodloužení této lhůty o dalších 25 pracovních dnů, přičemž takové prodloužení dodací lhůty není považováno za podstatné porušení kupní smlouvy. Nedodá-li však prodávající kupujícímu zboží ani v takto prodloužené dodací lhůtě, jedná se o podstatné porušení kupní smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit.

15.
Prodávající si u zboží, které lze předobjednat, vyhrazuje právo změnit termín dodání, a to i opakovaně. V případě podstatné změny termínu dodání (tj. změna o 30 dní) má Kupující právo od smlouvy odstoupit. Změní-li se okolnosti, z nichž Prodávající vycházel v okamžiku předobjednání zboží Kupujícím do té míry, že na Prodávajícím nebude možné rozumně požadovat, aby byl předobjednávkou vázán, má Prodávající právo předobjednávku zrušit bez dalšího a následně o tom informovat Kupujícího.

VI. Odstoupení od smlouvy

1.
Spotřebitelem se rozumí každá fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím, který je podnikatelem. Kupující jako spotřebitel pak svá práva z uzavřené smlouvy či práva z vadného plnění uplatňuje vždy u prodávajícího. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.

2.
Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 30 dnů ode dne převzetí zboží,

3.
Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
• poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
• o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
• v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

4.
Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.

5.
Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít online formulář poskytovaný službou Retino. Reklamace a odstoupení od kupní smlouvy se dále řídí naším reklamačním řádem.

6.
Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží bezodkladně, nejdéle ve lhůtě 14 dnů od účinnosti odstoupení od kupní smlouvy. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Kupující v případě odstoupení od kupní smlouvy odpovídá za snížení hodnoty vráceného zboží nebo zpět zaslaného zboží, ke kterému došlo v důsledku nakládání se zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. V případě, že nám bude vráceno poškozené či nekompletní zboží, započteme náš nárok na náhradu škody vůči kupní ceně, kterou požadujete vrátit. Budeme vždy hodnotit konkrétní případ, abychom zjistili míru poškození, znehodnocení zboží a určili jemu odpovídající sníženou hodnotu. O těchto krocích Vás budeme informovat na uvedenou elektronickou adresu (e-mailem) nebo telefonicky.

7.
Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy či v okamžik obdržení vráceného zboží, podle toho jaký okamžik nastane později, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem, jakým je od kupujícího přijal. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

8.
Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

9.
Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá.

10.
Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

11.
Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

VII. Práva z vadného plnění

1.
Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
• má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
• se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
• zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
• je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
• zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2.
Projeví-li se vada v průběhu dvanácti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného nižší cenu z důvodu vady, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění pak kupujícímu nenáleží, věděl-li před převzetím zboží, že má vadu, a stejně tak způsobil-li vadu zboží kupující.

3.
V případě výskytu vady může kupující uplatnit svá práva z vad, tj. zboží reklamovat a požadovat:

• výměnu za nové zboží,
• opravu zboží,
• přiměřenou slevu z kupní ceny,
• odstoupit od smlouvy.

4.
Kupující má právo odstoupit od smlouvy,
• pokud má zboží podstatnou vadu,
• pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
• při větším počtu vad zboží.

5.
Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

6.
Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do pěti pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

7.
Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.

8.
Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

9.
V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.

10.
Volbu způsobu reklamace má kupující, přičemž si způsob vyřízení reklamace zvolí nejpozději při oznámení vady prodávajícímu. Provedenou volbu již následně kupující není oprávněn měnit, ledaže s tím prodávající souhlasí.

11.
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

12.
Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

VIII. Doručování

1.
Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

2.
Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

IX. Osobní údaje

1. Všechny informace, které při naší spolupráci uvedete, jsou důvěrné a budeme s nimi tak zacházet. Pokud nám k tomu nedáte písemné svolení, údaje o vás nebudeme jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma emailové adresy, na kterou vám mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. Emailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami.

2. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

3. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů ZDE

X. Mimosoudní řešení sporů

1.
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

2.
Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

3.
Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.
Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

XI. Závěrečná ustanovení

1.
Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2.
Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

3.
Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

4.
Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

5.
Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

6.
Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

7.
Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

8.
Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 22.4.2020
Aktualizováno dne 12.9.2023

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz